Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpileping

Antud õpileping on koostatud, et toetada õppeaine Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe läbimist.

Teema  Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?

Soovin saada uusi teadmisi õpikeskkondadest ja võrgustikest. Kui aus olla siis esialgu on mul selles osas teadmised üsna kesised, kui see on ka põhjus, miks olen selle ainekursuse valinud. Minu valdkondlik huvi on suunatud lasteaeda, milliseid õpikeskkondi saab lasteaias kasutada, kuidas õpikeskkondade ja võrgustike abiga teha koostööd kolleegide ja lapsevanematega ning millised on kasutajasõbralikud ja head õpikeskkonnad.

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Eesmärgid  Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?

 • Saada baasteadmised ja oskused õpikeskkondade valimiseks.
 • Leida keskkondi, mida on lihtne ja tõhus kasutada kollegidega koostöös ja koolituste läbi viimisel
 • Teha endale selgeks selle õpeaine raames kasutatavad keskkonnad (kuna õppetööks kasutatavaid keskkondi on palju siis vajaliku info üles leidmine tundub esialgu keeruline).
 • .Läbida õppeaine edukalt!

Strateegiad  Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?

 • Planeerin oma aega nii, et kõik ettenähtud tööd saaksid õigeaegselt esitatud.
 • Osaleda aktiivselt õppetöös.
 • Õppida iseseisvalt ning luua seoseid õpitu ja oma töö vahel, samuti luua seoseid teistes õppeainetes õpituga.
 • Õppida kaasõpilaste kogemustest ja oma arengul võtta arvesse õppejõudude ja kaasõpilaste kommentaare ja soovitusi.

Vahendid/ressursid Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?

Iseseisvate tööde koondamiseks olen loonud blogi. Lisaks loen teiste haridustehnoloogia alaseid blogisi. Vahendid eesmärkide saavutamiseks on veel kohustusliku kirjanduse, loengumaterjalid, õpikeskkonnad, õppejõud ja kursusekaaslased, veebikeskkonnad, arvuti ja nutitelefon.

Hindamine  Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?

 • Olen esitanud kõik iseseisvad ja grupitööd ning postitanud need oma blogisse.
 • Oman teadmisi erinevatest õpikeskkondadest ja oskan kasutada vähemalt kolme õpikeskkonda.
 • Olen analüüsinud om arengut antud valdkonnas.

Refleksioon

Kui kursus saab läbitud siis lisan siia ka refleksiooni, kuidas õpilepingus kirjutatu oma eesmärke täitis ja õpitulemusi saavutada aitas.

%d bloggers like this: